Вход

 

Заключителни събития по Програмата за подкрепа на студентски иновации. Подробности можете да намерите в секция Новини

Въпроси и отговори

 

Тук можете да зададете Вашите въпроси във връзка с Програмата

 Моля, изпращайте Вашите въпроси на кирилица на следния имейл: questions@studentsinnovations.bgТърси

Въпрос: Във връзка с подготовка на проектно предложение по отворена покана "Подкрепа за студентски иновации" и идея на наши студенти, която Икономически университет - Варна подкрепя, бих искала да попитам: "Допустим разход ли е възнаграждение на външна фирма за проектантска услуга?"
Мирослава Иванова 25/05/2016

Отговор: Да, възлагането на услуги, свързани с реализация на проекта, включително и възнаграждения на фирма за проектантски услуги, е допустим разход.


Въпрос: Какво се очаква да попълним в графа Административни разходи от бюджета? Таксите на банките?
Григор Проданов 25/05/2016

Отговор: В Приложение II. Указания за попълване на бюджет (стр. 4) към Насоките за кандидатстване е дадено описание на непреките (административни) разходи:

"1. Непреки разходи са всички разходи, които не могат да се определят като специфични разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
2. Примерни непреки разходи са:
- Наем на офис;
- Режийни разходи;
- Материали и услуги за поддръжка на офиса;
- Комуникация, свързана с цялостното функциониране на кандидатстващата организация;
- Възнаграждения свързани с управлението на кандидатстващата организация;
- Поддържане на ИТ;
- Охрана, застраховки и др. административни разходи."


С оглед на написаното по-горе, в раздел "Непреки (Административни разходи)" на бюджета могат да влязат и банковите такси. Моля, вижте указанията за попълване на бюджет за подробности относно непреките разходи.


Въпрос: 1. При предвиждането на техника в проекта, трябва ли да посочим абсолютно точно цената? Понякога тя варира, от тази гледна точка възможно ли е да се предвиди малко по-голяма сума, която впоследствие ще се върне?
2. Абсолютно всеки разход ли трябва да бъде обоснован (напр. закупуването на химикалки, тетрадки etc.)
3. Къде да предвидим възнаграждението на експертите във връзка с дейността им по проекта - в преките разходи?
4. CV на експертите задължително ли трябва да е написано на български език?

Йордан Субев 22/05/2016

Отговор: Отговаряме по реда на постъпилите въпроси:

1. В описанието на разхода за оборудване и програмни продукти в бюджетната матрица се посочва прогнозната цена, моделът и единична цена, на база събрана от кандидата информация. Размерът на допустимия разход не може да надвишава бюджета. В случай, че цените им впоследствие надвиши прогнозната стойност, за да бъде призната разликата бенефициентът следва да поиска предварително от Института преструктуриране в рамките на бюджета (увеличение на разхода за закупуване на оборудване и програмни продукти, компенсирано от намаление на друго бюджетно перо). В случай, че реално заплатената сума е по-малка от бюджета, разходът се признава до размера на реално платените суми.

2. Непреките/административни разходи, включително и разходи за офис материали и консумативи не подлежат на обосновка. Те се определят в бюджета като обща сума, определена като процент спрямо преките разходи. По отношение на преките разходи кандидатът следва да предостави обосновка за съответния разход до степента на конкретност, в която планира бюджета. Например, при организиране на събития предоставените материали се дават като обща сума за един участник. Невъзможността да бъде обоснован или коректно оценен бюджетът или даден разход от него ще окаже влияние върху цялостната оценка на проектното предложение.

3. В Образец № 3 "Бюджет на проекта", Раздел I. "Човешки ресурси", т. 1 "Възнаграждения за програмен екип, пряко свързан с изпълнението на проекта". Подробни инструкции се съдържат в Приложение II "Указания за попълване на бюджет" от Насоките за кандидатстване.

4. Да, задължително е за българските експерти. CV на експертите е част от формуляра за кандидатстване, който според Насоките за кандидатстване се подава единствено на български език. Ако в проекта има чуждестранен експерт, неговото CV може да е подадено на английски език.


Въпрос: Нашият въпрос е свързан с допустимостта на кандидатстване. Регистрирани сме като НПО по Закона за ЮНЛЦ и едновременно с това сме част от Центъра по предприемачество на Русенски университет. Трябва ли ни партньор за кандидатстване или можем да кандидатстваме сами?
Венцислава Николова 21/05/2016

Отговор: Може да кандидатствате самостоятелно само ако сте студентска организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ.
Програмата е дала определение на студентска организация в секцията "Въпроси и отговори" в отговор на въпрос на Станимир Ненов от 15 май 2016 г.


Въпрос: През последните два дни постъпиха въпроси от кандидати на Програмата, които, при опит да попълнят формуляра, получават на екраните си надпис "Error. An unexpected error has occurred".
По-долу отговаряме на тези въпроси.

Администратор 20/05/2016

Отговор: След като генерирате формуляра по Програмата за подкрепа на студентски иновации от меню "Кандидатстване", е необходимо да натиснете бутон "Попълване на проектното предложение", който се намира най-отдолу на формуляра. След това действие формулярът автоматично попада в папката "Проектни предложения" на Вашия профил (в горната лява част на екрана). Влезте в тази папка, отворете формуляра и натиснете бутон "Редактиране" на секцията, която искате да попълвате.
Подробни инструкции за работа в ЕСПУП можете да намерите в "Приложение I: Указания за регистрация, попълване и подаване на формуляр в ЕСПУП" от Насоките за кандидатстване.

|<<  | Стр 1 от 5 |  >  >>|

 

 

 

 


Институт "Отворено общество" - София

ул. Солунска 56, София 1000, България
телефон: (+359 2) 9306619
email: studentsinnovations@osi.bg
web address: www.osi.bg

 
Фондация Микрофонд - София

ул. Св.св. Кирил и Методий 118-120, София 1202
телефон: (+359 2) 813 78 10
email: info_mfsofia@mikrofond.bg
web address: www.mfsofia.ngorc.net 

 

 


 

Общи условия за ползване на сайтовете на ИОО-С  |  Политика за защита на личните данни  |   Политика за бисквитките

 

Powered by Sirma Solutions GSC